Lãnh đạo

Bác sỹ CKI:  Nguyễn Hữu Hiến
Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại: 02363952704
Di động: 0905128283

Tiến sỹ, Bác sỹ:  Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại: 02363952704
Di động: 0905644388

Email:drnguyenvandung72@gmail.com