Ban Giám Đốc

Tiến sỹ, Bác sỹ:  Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02363952704
Di động: 0905644388

Email:drnguyenvandung72@gmail.com