Tổ Chức Hành Chính


chu_lan

Cn: Phạm Lân

Trưởng phòng tổ chức hành chính
Điện thoại : 02366.513.166
Di động: 0905.112.160
31121988405
Võ Thị Ngọc
Nhân viên Phòng Tổ chức – hành chính
Di động : 0934.817.125
Cn : Đặng Thế Sơn
Phó Phòng phòng TCHC
Di động: 0944440009