Kế Hoạch Tổng Hợp

Bs: Nguyễn Hữu Hiến
Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
Điện thoại: 02366523166
Di động: 0905128283
Cn: Lê Đình Cư
Phó phòng kế hoạch tổng hợp
Điện thoại: 02366523166
Di động: 0914.081116