Tài Chính Kế Toán

Cn. Đặng Văn Tiệm
Trưởng phòng tài chính kế toán

Điện thoại : 02363952763
Di động : 0914081146
Email: dangtiem@gmail.com