Đào tạo tập huấn

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thành Phố Đà Nẵng luôn coi trọng công tác đào tạo, tập huấn, và xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà là một trong những tiềm lực nhằm phát huy, phát triển đơn vị .đ
Trong nhiều năm nay đơn vị đã đào tạo thành công cho học sinh Phục hồi chức năng từ nhiều khóa thuộc trường Cao đăng Y tế II Đà Nẵng, giảng dạy tại các cơ sở, Quận Huyện , thôn, bản … Song song nhiệm vụ Bệnh viện luôn chú trọng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn , luân phiên đào tạo cán bộ trong những năm hoạt động.
Lãnh đạo Bệnh viện luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ trong đơn vị được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên ngành, từ đó thực hành, áp dụng vào thực tiễn một cách chính xác và khoa học nhất .

 

daotaotaphuan