Văn bản

  1. Xác nhận thẩm định hồ sơ công bố đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành
  2. Bảng tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
  3. Sử dụng, công khai dữ liệu trên Cổng dịch vụ dữ liệu TP. Đà Nẵng
  4. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện
  5. BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

6. Bảng tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II