Văn bản

  1. Xác nhận thẩm định hồ sơ công bố đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành
    [gview file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xác-nhận-thẩm-định-hồ-sơ-công-bố.pdf”]
    [gview file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/05/3_Phu-luc.HSCONGBO-hoan-chinh.xls”]
  2. Bảng tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
    [gview file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/11/CV-đi-119.pdf”]

3. Sử dụng, công khai dữ liệu trên Cổng dịch vụ dữ liệu TP. Đà Nẵng
[embeddoc url=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/11/2549-STTTT-CNTT.signed.pdf”  download=”all”]
4. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện
[gview file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/12/bo-tieu-chi-chat-luong-benh-vien-viet-nam-nam-2016_-ban-chinh-thuc_kem_qd6858-1.doc”]
5. 

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019
[gview file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/12/abc.pdf”]
6. Bảng tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II