In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Kế hoạch Cải cách hành chính 2015

PDF.InEmail

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
––––––
Số……./KH-BVPHCN

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       ––––––––––––––––––––––––––

           Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2015

 

KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm 2015
————

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014. Bệnh viện Phục hồi chức năng xây dựng công tác cải cách hành chính năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích 

-Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức, viên chức-người lao động  nâng cao trách nhiệm công vụ,  của Bệnh viện Phục hồi chức năng theo các nội dung sau:

- Xây dựng chương trình ban hành các văn bản Hành chính  phù hợp với yêu cầu phát triển của Bệnh viện Phục hồi chức năng, thu hút đầu tư, khai thác các tiềm năng thế mạnh của Bệnh viện chuyên khoa, phát huy nguồn lực của Bệnh viện cho sư phát triển bệnh viện trong tương lai.

- Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác phối hợp giữa các khoa, phòng chức năng Ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, nhân dân. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bệnh viện. Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người bệnh và người nhà bệnh nhân về sự phục vụ của bệnh viện.

-Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng liên quan. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa các khoa, phòng chức năng  bệnh viện, làm  tăng tính chủ động, sáng tạo trong việc  phát triển bệnh viện.

-Tiếp tục thực hiện tốt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức để làm cơ sở xác định biên chế; Triển khai các chính sách trọng dụng và đãi ngộ công chức, viên chức-NLĐ có tài năng trong hoạt động công vụ; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức,NLĐ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

-Tiếp tục thực hiện các cơ chế tự chủ và các cơ chế quản lý mới về tài chính, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về Y tế .

-Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khoa, phòng chức năng, đưa Cổng thông tin điện tử của ngành, vào hoạt động để nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin qua hệ thống điện tử.

2.Yêu cầu

-Kế hoạch phải bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu, đề án, của bệnh viện Nghị quyết Hội nghị CCVC-NLĐ vào ngày 19/3/2015. Quyết định số 725       /QĐ-SYT  ngày 30/12/2014 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2015.

-Ban giám đốc bệnh viện, Ban chấp hành Công đoàn, trưởng các khoa, phòng trong bệnh viện,  tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, bộ phận mình phụ trách

-Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị mình. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ đối với cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức, công dân.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu thực hiện

- 70% các văn bản, tài liệu của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được trao đổi dưới dạng điện tử.

- 40% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

- 60% bộ phận hành chính từ các khoa, phòng trở lên đưa cổng thông tin điện tử vào hoạt động cung cấp thông tin, trao đổi thông tin nội bộ

- 80% số tổ chức và cá nhân được khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh với sự phục vụ của các Y bác sĩ trong khoa, phòng trong bệnh viện.

- 70%  được cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ cấu công chức, viên chức-NLĐ theo vị trí việc làm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Một số giải pháp

-Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

-Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống, xã hội của các khoa, phòng trong bệnh viện.

-Tổ chức các cuộc điều tra xã hội học, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh, đối với các thủ tục hành chính và thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với công dân trong thi hành công vụ.

-Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính và việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của tất cả các khoa, phòng trong bệnh viện.

-Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các sáng kiến cải cách hành chính ở các Bệnh viện tỉnh, thành phố để vận dụng góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính của bệnh viện mình.

2. Tổ chức thực hiện

-Các khoa, phòng, tổ; phải bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu, đề án, của bệnh viện Nghị quyết Hội nghị CCVC-NLĐ vào  ngày 19/3/2015. Quyết định số 725/QĐ-SYT ngày 30/12/2014 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2015. kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Sở Y tế  thành phố Đà Nẵng.

-Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của các khoa, phòng,  trong bệnh viện và triển khai thực hiện. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính đúng thời gian quy định về  Sở  Y tế thành phố Đà Nẵng.

*Phòng Tổ chức Hành chính: Chủ trì việc triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

-Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các khoa, phòng tổ... thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Tham mưu, đề xuất Ban giám đốc khen thưởng đối với khoa, phòng, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính, phê bình đối với các khoa, phòng, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.

-Báo cáo kết quả, đề xuất, kiến nghị với Sở y tế  những giải pháp để đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

-Tổng hợp tình hình cải cách hành chính của Bệnh viện Phục hồi chứa năng báo cáo với Sở y tế đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

-Giao cho Ban chấp hành Công đoàn tổ chức các Hội thi, các buổi tọa đàm về những nội dung liên quan công tác cải cách hành chính để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính và quy tắc ứng xử.

*Phòng Tài chính kế toán: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lí hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập.

-Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, trưởng các khoa, phòng, tổ, Ban chấp hành Công đoàn báo cáo, đề xuất với ban giám đốc để có biện pháp kịp thời tháo gỡ và chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Sở y tế; 

-Các khoa, phòng;

-Lưu:VT, TC.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)